لیست قیمت تشک نفیس

راه حل : برای محاسبه قیمت سایر سایزها قیمت تشک یک نفره(90*200)درضرایب ذیل محاسبه می شود